Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
VŠCHT PrahaÚEM → Podniková ekonomika
iduzel: 12232
idvazba: 14516
šablona: stranka
čas: 24.7.2024 14:01:40
verze: 5474
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 12232
idvazba: 14516
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'kem.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/predmety/podnikovaekonomika'
iduzel: 12232
path: 8547/11265/11271/11270/11968/12232
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Podniková ekonomika

Přednášky

Předpokladem pro úspěšné uplatnění absolventů vysokých škol s technickým zaměřením v praxi jsou i základní znalosti z oblasti ekonomiky podniku. Koneckonců výsledky všech inženýrských činností závisí především na ekonomickém efektu. Na Podnikovou ekonomiku navazuje v dalších semestrech předmět Management podnikových procesů, v jehož rámci se budou uvedené základní znalosti prohlubovat a doplňovat.
K vašemu studiu Podnikové ekonomiky jsou připravena skripta Podniková ekonomika a Sbírka příkladů z Podnikové ekonomiky (CIS VŠCHT Praha). Další doporučenou literaturu a sylabus předmětu najdete v SIS.

Cvičení

Cvičení ve značné míře navazují na přednášky a předpokládají alespoň rámcovou znalost probíraných témat. Některé oblasti, které jsou předmětem zkoušky (např. problematika odpisů), jsou v přednáškách zmíněny pouze rámcově a předání dalších potřebných informací je zejména záležitostí cvičení, resp. samostudia.
 
Sylabus cvičení
1. Faktor času - časová hodnota peněz a její zohlednění ve výpočtech v podnikové ekonomice.
2. Podnik jako ekonomický subjekt - výpočet DPH, daň z příjmu, účetní a daňové úpravy hodnot majetku (tj. odpisy).
3. Aktiva a pasiva podniku; výnosy, náklady a výsledek hospodaření; cash flow - hodnotové veličiny v základních účetních výkazech podniku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, výkaz o cash flow).
4. Analýza bodu zvratu a analýzy navazující - výpočty hlavních souvislostí mezi velikostí objemu výroby, náklady, cenami, tržbami a ziskem podniku.
5. Finanční a ekonomická analýza podniku - výpočty některých ukazatelů (výnosnosti, aktivity, likvidity, …).
6. Hodnocení investic; analýza hodnoty podniku - hodnocení přijatelnosti a výhodnosti investic, faktory hodnoty podniku.
7. Kalkulace nákladů - základní kalkulační metody, kalkulace úplných a neúplných nákladů, specifické kalkulační postupy.

Zápočet

Za splnění podmínek pro udělení zápočtu se považuje získání minimálně 55 bodů z maximálního počtu 100 bodů. Body lze získat ze dvou dílčích testů, každý z nich bude za 50 bodů. Test A budou studenti psát v 7. a/nebo 8. týdnu semestru, jeho obsahem bude látka z 1.-6. týdne výuky. Termíny pro test B budou vypsány ve 13. a/nebo 14. týdnu semestru a zároveň i v 1. týdnu zkouškového období, test bude obsahovat látku ze 7.-12. týdne výuky.
 
Pokud se studentům nepodaří získat potřebný počet bodů, budou mít možnost psát souhrnný test. Tento test bude obsahovat látku celého semestru, bude možné z něj získat max. 100 bodů, limit pro získání zápočtu pak bude 55 bodů. Termíny všech testů budou oznámeny na přednáškách a cvičeních. V případě neúspěchu u souhrnného testu bude možné napsat jeden opravný test. Termíny opravných testů budou vypsány ve zkouškovém období.
Zápočet získaný v zimním (letním) semestru je uznán pouze v navazujícím letním (zimním) semestru.

Klasifikační požadavky

Předmět je ukončen písemnou a ústní zkouškou, která je podmíněna získáním zápočtu.
Písemná část zkoušky je založena na testu, ve kterém se vybírají správné odpovědi ze čtyř nabídnutých možností. K ústní zkoušce postupují studenti, kteří odpoví správně na minimálně 15 ze 24 předložených otázek. Při nesplnění tohoto limitu je celá zkouška hodnocena F. Výsledná známka je souhrnem hodnocení písemné a ústní části.

Upozornění

Studenti se musí na zkoušku i na zápočet hlásit prostřednictvím studentského informačního systému. 
Okruhy otázek k ústní zkoušce naleznete níže na této stránce.
Aktualizováno: 27.8.2020 23:52, Autor: Jiří Klečka

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Za informace odpovídá: Ústav ekonomiky a managementu
Technický správce: Výpočetní centrum

Copyright VŠCHT Praha
zobrazit plnou verzi