Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
VŠCHT PrahaÚEM → Studium → Ekonomika a management
iduzel: 12243
idvazba: 64839
šablona: stranka_submenu
čas: 20.4.2024 21:12:38
verze: 5378
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 12243
idvazba: 64839
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'kem.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studium/EaM'
iduzel: 12243
path: 8547/11265/11271/11270/11479/12243
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Ekonomika a management


Doporučené časové plány studia

Rozvrhy pro letní semestr 2023/2024

1. ročník

 ◳ e1 (png) → (originál)

2. ročník

 ◳ EMC2 (png) → (originál)

3. ročník

 ◳ EMC3 (png) → (originál)

Vedoucí a navržená témata bakalářských prací:

Ing. Mgr. Marek Botek, Ph.D. 

V českém jazyce:

 • Loajalita absolventů v jejich prvním zaměstnání
 • Udržitelné řízení lidských zdrojů
 • Vliv umělé inteligence na pracovní pozice
 • BOZP v distančním pracovním režimu

In English:

 •  Graduates' loyalty in their first job
 •  Green Human Resources Management

Ing. Dagmar Čámská, Ph.D.

V českém jazyce:

 • Finanční analýza
 • Podnikatelský plán

In English:

 • Financial Analysis
 • Business Plan

Mgr. Michael John Diaz

In English:

 • The role of digital storytelling in a selected company
 • Digital wellbeing in the modern workplace

doc. Ing. Stanislava Grosová, CSc. 

V českém jazyce:

 • Analýza marketingové komunikace vybrané skupiny výrobků na sociálních sítích
 • Bariéry konzumace rostlinných potravinářských produktů

PhDr. Monika Hřebačková 

In English:

 • Improving Processes in the Multicultural Corporate Environment
 • Multicultural Training
 • Building Intercultural Intelligence

doc. RNDr. Tomáš Hudeček, PhD.

V českém jazyce: 

 • Analýza socio-ekonomicko-environmentálních dopadů vybraných globálních trendů na region/město

In English:

 • Analysis of the socio-economic-environmental impacts of selected global trends on a region/city

Ing. Dagmar Charvátová, Ph.D. 

V českém jazyce: 

  • Personální řízení v průmyslovém podniku
  • Podniková kultura v průmyslovém podniku
  • Pracovní motivace jako nástroj řízení výkonnosti ve vybraném podniku
  • Vliv používaných stylů vedení a řízení na výkonnost zaměstnanců
  • Příčiny fluktuace zaměstnanců ve vybrané společnosti

  In English:

  • Employee Motivation as a Tool for Performance Management
  • The Impact of Management on Employee’s Efficiency

  Ing. Jiří Kaiser, Ph.D. 

  V českém jazyce:

  • Analýza a návrh změn procesů vybrané organizace
  • Analýza a návrh informačního systému
  • Návrh a tvorba softwarové aplikace pro podporu procesů vybrané organizace 

  In English:

  • Analysis and Design of Business Processes in a Selected Organization
  • Information System Analysis and Design
  • Software Design and Development for Business Processes Support in a Selected Organization

  Ing. Francis Patrick Kapila, Ph.D. 

  In English:

  • Innovation in Environmental Technology
  • The role of networking in start-ups
  • The impact of electronic cash register on reported revenue

  Ing. Jiří Klečka, Ph.D. 

  V českém jazyce:

  • Ekonomická analýza podniku
  • Měření a analýza výkonnosti podniku

  RNDr. Mgr. Bc. Filip Konopka 

  V českém jazyce:

  • Pravděpodobnostní rozdělení v ekonomii
  • Optimalizační úlohy v ekonomii - aplikační úlohy na extrémy funkce dvou proměnných

  Ing. Josef Košťálek, Ph.D. 

  V českém jazyce:

  • Reorganizace podnikové logistiky
  • Aplikace statistických metod v řízení kvality
  • Kvantitativní metody prognózování 
  • Analýza procesů

  Ing. Pavla Koťátková Stránská, Ph.D. 

  V českém jazyce:

  • Aplikace statistických metod v řízení podniku
  • Aplikace simulační analýzy a teorie front na část provozu leteckého cateringu
  • Optimalizace výroby ve vybraném podniku

  In English:

  • Application of statistical methods in business management 

  Mgr. Jana Krajčová, Ph.D., M.A.

  V českém jazyce:

  • Aplikace statistických metod v řízení podniku
  • Prognózování vnějších makroekonomických vztahů v řízení vybraného podniku
  • Statistická analýza podnikatelského prostředí v ČR

  In English:

  • Using Statistical Methods in Corporate Management
  • Forecasting Macroeconomic Impacts on Management

  Ing. Petra Králová, Ph.D.

  V českém Jazyce:

  • Komunikační strategie podniku
  • Zákaznická zkušenost, spokojenost, loajalita
  • Chování zákazníka v kontextu udržitelné spotřeby
  • Mystery shopping

  In English:

  • Customer Experience
  • Communication strategy of the company
  • Customer behaviour in the context of sustainable consumption
  • Mystery shopping

  Ing. Miloš Krejčí 

  V českém jazyce: 

  • Získávání a nábor zaměstnanců

  In English:

  • Effective recruiting
  • Talent Management

  Ing. Olga Kutnohorská, Ph.D.

  V českém Jazyce:

  • Marketingová komunikace vybrané skupiny výrobků
  • Průzkum trhu pro vybranou skupinu výrobků
  • Marketingová strategie nového výrobku
  • Analýza trhu nových druhů potravin

  doc. Ing. Michael Adu Kwarteng, Ph.D.

  In English:

  • Assessing the impediments of international collaboration in global markets
  • Evaluating the influence of globalization on Czech businesses
  • Assessing the impact of technology in todays business world
  • Contributing to the Carbon literacy and Carbon Offsetting scholarship: A Multifaceted Investigation across European Societies

  doc. JUDr. Ludmila Lochmanová, Ph.D.

  V českém Jazyce:

  • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
  • Implementace specifických případů pracovního práva v organizaci

  RNDr. Václav Mácha, Ph.D.

  V českém Jazyce:

  • Implementace nástrojů optimalizace v řízení

  prof. Ing. Dušan Maga, Ph.D.

  V českém Jazyce:

  • Porovnání mobilních operátorů ČR z pohledu ekonomických ukazatelů
  • Numerické simulační nástroje v oblasti řízení projektů
  • Metody modelování chování se davu
  • Digitální závislosti
  • Řízení rizik projektu

  In English: 

  • Comparison of Cellular Operators in the Czech Republic from the Point of View of Economic Indicators
  • Numerical Simulation Tools in the Project Management Domain
  • Methods of Modeling the Crowd Behavior
  • Digital Addictions
  • Project Risk Management

  Ing. Robin Maialeh, Ph.D. 

  V českém Jazyce:

  • Ekonomická nerovnost

  In English: 

  • Economic Inequality

  PhDr. Lenka Mynaříková, Ph.D. 

  V českém Jazyce:

  • Syndrom vyhoření v manažerských pozicích
  • Stres a životní spokojenost manažerů
  • Konflikty a jejich řešení v organizacích
  • Pracovní well-being v rámci home office

   In English:

  • Burnout syndrome in managerial positions
  • Stress and life satisfaction of managers
  • Conflicts and their resolution in organizations
  • Work well-being within the home office

  doc. Dr. phil. Mgr. Lukáš Novotný, MA 

  V českém Jazyce:

  • Vybrané měkké faktory rozvoje krajských měst ČR
  • Zhodnocení přeshraniční spolupráce obcí ve vybraném euroregionu
  • Konkurenceschopnost malých měst na vybraném příkladu

   In English:

  • The role of Euroregions in the regional development of the Czech Republic
  • Paradiplomacy in the European Union

  Mgr. Hana Pavelková, Ph.D. 

  In English:

  • Communication Challenges of Czech Employees in International Companies
  • Political Correctness (PC) and the Art of Diplomacy in International Business Communication

  doc. Ing. Michal Pilík, Ph.D.

  V českém jazyce:

  • Analýza sociálních sítí a jejich možné využití pro marketingové účely
  • Affiliate marketing a možnosti jeho dnešního využití
  • Model zákaznického internetového nákupního chování u vybraných kategorií produktů

  In English:

  • Efficient E-marketing Strategy for a Company
  • Affiliate Marketing Project for a Company
  • Project of Social Networks Usage for Marketing Purposes
  • Application Project of Electronic Marketing Forms in a Company

  doc. Ing. Vít Pošta, Ph.D.

  V českém jazyce:

  • Ekonomické determinanty vývoje daného odvětví
  • Spotřeba domácností
  • Vývoj inflace v posledních letech ve vybrané ekonomice nebo skupiny ekonomik
  • Ekonomický růst ve vybrané skupině ekonomik

  In English:

  • Economic determinants of the development of the given business sector
  • Household consumption
  • Development of inflation in recent years in a selected economy or group of economies
  • Economic growth in a selected group of economies

  doc. Ing. Oto Potluka, Ph.D.

  V českém Jazyce: 

  • Hodnocení dopadů politik a programů

  In English:

  • Impact evaluation of policies and programmes

  PhDr. Nikolaj Savický, Ph.D.

  V českém jazyce:

  • Udržitelný model financování příspěvkové organizace v oblasti kultury, zřizované vyšším územně samosprávným celkem (krajem) z hlediska platné legislativy a stávající praxe

  doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D.

  V českém jazyce:

  • Finanční analýza

  Ing. Dana Strachotová, Ph.D.

  V českém Jazyce:

  • Farmaceutický průmysl ČR v kontextu světových firem
  • Vývoj farmaceutického průmyslu od roku 2000
  • Vliv epidemie COVID-19 na vývoj farmaceutického průmyslu 
  • Logistické požadavky na přepravní a manipulační obaly
  • Postavení podnikových útvarů údržby
  • Projektové řízení v rámci xxx

  prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D.

  V českém Jazyce:

  • Analýza finanční výkonnosti firmy
  • Účetní závěrka podle českých pravidel či IFRS
  • Zdanění příjmů 

   In English:

  • Analysis of Corporate Financial Performance
  •  IFRS Financial Statements
  • Income Taxation

  Mgr. Martin Štefl, Ph.D.

  V českém Jazyce:

  • Hodnocení a rozvoj interkulturních komunikativních kompetencí ve vybrané společnosti 
  • Hodnocení a rozvoj kritického myšlení ve vybrané společnosti
  • Filozofické přístupy k managementu 

   In English:

  • Assessing and/or Training Critical Thinking in a Selected Company
  • Assessing and/or Training Intercultural Communicative Competence in a Selected Company
  • Philosophical Approaches to Management
  • Persuasive Technologies: An Applied Case Study

  Ing. Karel Šteker, Ph.D.

  V českém Jazyce:

  • Analýza finanční výkonnosti podniku
  • Analýza podnikového informačního systému ve vazbě na finanční řízení
  • Analýza vnitřního kontrolního systému podniku
  • Analýza vnitropodnikových účetních směrnic
  • Analýza účetní závěrky sestavené podle IFRS

  Ing. arch. Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

  V českém Jazyce:

  • Budování korporátní identity pro start-up
  • Design jako nástroj konkurenceschopnosti ve vybraném odvětví
  • Komplexní využití sociální sítí k budování značky

  doc. Ing. Markéta Šumpíková, Ph.D.

  V českém Jazyce:

  • Organizace a kvalita kontraktů na lokálním trhu oprav obecních komunikací
  • Trh udržitelného stravování ve školách vybraného regionu
  • Organizace a kvalita kontraktů na lokálním trhu svozu komunálního odpadu

  doc. Ing. Lenka Švecová, Ph.D.

  V českém Jazyce:

  • Vícekriteriální rozhodování
  • Projektové řízení

   In English:

  • Multicriteria Decision-making
  • Project Management

  PhDr. Michaela Tureckiová, CSc.

  V českém Jazyce:

  • Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců/manažerů
  • Aktuální metody a formy rozvoje zaměstnanců používané v praxi organizace/organizací
  • Aplikace transformačního leadershipu v praxi konkrétní organizace 

  PhDr. Jan Vašek, MSc.

  V českém Jazyce:

  • Řízení nákupních procesů
  • Řízení nákupu v malých a středních firmách
  • Logistika
  • Inovace v nákupu a logistice

    In English:

  • B2B Marketing
  • Procurement Management
  • Logistics

  prof. Ing. Jaromír Veber, CSc.

  V českém Jazyce:

  • Management kvality
  • Uplatnění změn, inovací, zlepšování v podnikové praxi
  • Podnikatelský záměr, plán jako východisko úvah o zahájení podnikatelské činnosti

  doc. Ing. Jan Vlachý, Ph.D.

  V českém Jazyce:

  • Dopad globálních krizí na dodavatelské řetězce

    In English:

  • The Impact of Global Crises on Supply Chains

  Ing. Mgr. Pavla Vozárová, Ph.D., M.A.

  V českém Jazyce:

  • Ekonometrická analýza příležitostí v rámci veřejných zakázek     ¨
  • Ekonometrická  analýza trhu práce v digitální společnosti            

  In English:

  • Econometric Analysis of Opportunities within Public Procurement
  • Econometric Analysis of Labor Market in Digital Society

  RNDr. Ing. Zahrádka Jaromír, Ph.D.

  V českém Jazyce:

  • Technologický startup: Analýza trhu a konkurenční výhody (Unique selling points) v oblasti Zdravotnictví/Digital health 

  In English:

  • Deeptech startup: Market and competitive analysis of a technology startupy (Health/Digital Health)

  Mgr. Jana Zvěřinová

  In English:

  • Improving Processes in the Multicultural Corporate Environment
  • Multicultural Training
  • Impact of Cultural Diversity on Team Performance
  • Cultural Values in Advertising
  • Communication Strategies of a Company to Enter a Foreign Market
  • Project Work in Intercultural Settings

  Bakalářská práce je primárně zaměřena na praktickou implementaci. Kritická rešerše je základem teoretické části BP jako nezbytné východisko pro praktické uplatnění zvolené metody. Adekvátní rozsah teoretické části práce konzultujte se svým vedoucím.

  Státní závěrečné zkoušky

  Student odevzdává bakalářskou práci dle instrukcí na intranetu (po přihlášení https://intranet.vscht.cz/student/zaverecne-prace/B) nejpozději 14 dní před státní závěrečnou zkouškou a obhajobou bakalářské práce. Student má možnost bakalářskou práci zapsat i jako předmět AB501018 (Bachelors' Thesis); v takovém případě ji vypracuje i obhajuje anglicky.

  Student se ke státní závěrečné zkoušce a obhajobě bakalářské práce přihlašuje na studijním oddělení.

  Státní závěrečná zkouška a obhajoba bakalářské práce zpravidla probíhá v jednom dni před zkušební komisí formou odborné rozpravy k oblastem z každého ze zveřejněných okruhů na základě otázek kladených členy zkušební komise v souladu se Studijním a zkušebním řádem VŠCHT Praha, čl. 29 a 30.

  Organizace je následující: Student krátce (přibližně 10 minut) prezentuje svou závěrečnou práci s pomocí připraveného materiálu (prezentace v Powerpointu nebo poster), poté odpovídá na otázky, položené členy komise, kde je třeba zohlednit i posudky k práci. Následuje zkoušení z odborné části dle okruhů ke Státní závěrečné zkoušce.

  Aktualizováno: 5.4.2024 10:12, Autor: Magda Matušková

  VŠCHT Praha
  Technická 5
  166 28 Praha 6 – Dejvice
  IČ: 60461373
  DIČ: CZ60461373

  Datová schránka: sp4j9ch

  Za informace odpovídá: Ústav ekonomiky a managementu
  Technický správce: Výpočetní centrum

  Copyright VŠCHT Praha
  zobrazit plnou verzi