Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
VŠCHT PrahaÚEM → Studium → Projektové řízení inovací
iduzel: 12246
idvazba: 64840
šablona: stranka_submenu
čas: 20.6.2024 15:18:53
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 12246
idvazba: 64840
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'kem.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studium/PRI'
iduzel: 12246
path: 8547/11265/11271/11270/11479/12246
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Projektové řízení inovací


Doporučené časové plány studia

Rozvrhy pro letní semestr 2023/2024

1. ročník (prezenční studium)

Stáhni PDF

1. ročník (kombinované studium)

Stáhni PDF

2. ročník (prezenční studium)

Stáhnout PDF

2. ročník (víkendová výuka)

Stáhnout PDF

Vedoucí a navržená témata diplomových prací:

Ing. Mgr. Marek Botek, Ph.D.

V českém jazyce:

 • Hodnocení zaměstnanců pracujících v hybridním pracovním režimu
 • Quiet quitting a rozvoj zaměstnanců
 • Čtyřdenní pracovní týden z pohledu personální práce

 In English:

 • Evaluation of employees working in hybrid working arrangements
 • Quiet quitting and employee development
 • The four-day working week from an HR perspective

Ing. Dagmar Čámská, Ph.D.

V českém jazyce:

 • Stanovení hodnoty firmy
 • Stanovení hodnoty inovační firmy nebo projektu 

In English:

 • Business Valuation
 • Financial Evaluation of Investment Project

doc. Ing. Stanislava Grosová, CSc.

V českém jazyce:

 • Řízení spokojenosti zákazníků ve vybrané firmě
 • Hodnocení ekonomické efektivnosti produkce biometanu v současných podmínkách České republiky.
 • Faktory ovlivňující chování zákazníků na sociálních sítích
 • Postoje a motivace generace Z ke konzumaci piva z minipivovarů

doc. RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D.

V českém jazyce:

 • Plány udržitelnosti (např. mobilita, odpadové hospodářství, zelené střechy, kvalita života …)
 • Podnikání měst a obcí v České republice
 • Resilience měst a regionů v České republice

  In English:

 • Sustainability Planning
 •  Municipal and Local Government Business in the Czech Republic
 •  Resilience of cities and regions in the Czech Republic

Ing. Dagmar Charvátová, Ph.D.

V českém jazyce:

 • Nejefektivnější metody získávání a stabilizace zaměstnanců Generace Z v konkrétní společnosti
 • Tvorba systému pro hodnocení výkonnosti pracovníků

Ing. Jiří Kaiser, Ph.D.

V českém jazyce: 

 • Optimalizace podnikových procesů
 • Design a tvorba softwarové aplikace pro podporu procesů vybrané organizace
 • Tvorba informačního systému

 In English:

 • Business Process Optimization
 • Software development for business processes support in a selected organization
 • Information System Design

Ing. Jiří Klečka, Ph.D.

V českém jazyce:

 • Zvyšování podnikové produktivity
 • Analýza a zvyšování výkonnosti podniku

Ing. Josef Košťálek, Ph.D.

V českém jazyce:

 • Procesní optimalizace
 • Racionalizace v logistice 
 • Optimalizace výrobních procesů pomocí matematických modelů 
 • Racionalizace ve výrobě

Ing. Pavla Koťátková Stránská, Ph.D.

V českém jazyce:

 • Analýza dopadu investičních pobídek 
 • Statistická analýza zaměstnanosti ve vybraných zemích EU

In English:

 • Application of statistical methods in a company

Mgr. Jana Krajčová, Ph.D., M.A.

V českém jazyce:

 • Aplikace statistických metod v řízení podniku
 • Aplikace ekonometrických metod v projektovém managementu
 • Prognózování vnějších makroekonomických vztahů v řízení vybraného podniku

In English:

 • Using Statistical Methods in Corporate Management
 • Forecasting Macroeconomic Impacts on Management

Ing. Petra Králová, Ph.D.

V českém jazyce:

 • Komunikační strategie podniku
 • Zákaznická zkušenost, spokojenost, loajalita
 • Chování zákazníka v kontextu udržitelné spotřeby

In English:

 • Customer Experience
 • Communication strategy of the company
 • Customer behaviour in the context of sustainable consumption

Ing. Olga Kutnohorská, Ph.D.

V českém jazyce:

 • Segmentace trhu
 • Nutriční značení potravin a jeho vliv na nákupní chování zákazníků
 • Zavádění nového výrobku na trh
 • Spotřební chování zákazníka vybraného podniku

doc. Ing. Michael Adu Kwarteng, Ph.D.

In English:

 • Exploring the Utilization of Financial Technologies (such as Blockchain, IoT, AI, and BDA) for Enhancing Firm Performance, with a Focus on SMEs.
 • Understanding the Dynamics of Adoption and Resistance to Emerging Digital Technologies among Individuals and Firms.
 • Assessing the Impact of Technology Adoption on Firm Performance: A Comparative Study of Large and Small Enterprises, Considering Implementation Enablers, Barriers, and Challenges.
 • Analyzing Conflicts and Trade-offs in the Innovation Process of Technology Adoption within Organizations.
 • Investigating the Value Creation Potential of Technologies (such as Blockchain, IoT, AI, and BDA) in Local or International Markets.
 • Identifying Challenges Hindering the Realization of Full Potential in Technological Innovations.

prof. Ing. Dušan Maga, Ph.D.

V českém jazyce:

 • Aplikace Particle Swarm metody ve vybrané oblasti projektového řízení
 • Analýza finančního zdraví mobilního operátora
 • Analýza postavení virtuálních operátorů na trhu v ČR a SR
 • Analýza originality výstupů AI

In English:

 • Application of the Particle Swarm Method in Specified Area of Project Management
 • Analysis of Cellular Operator Financial Health
 • Analysis of Virtual Operators’ Status on the Market in the Czech Republic and Slovakia
 • Analysis of the Originality of AI Outcomes

Ing. Robin Maialeh, Ph.D.

V českém jazyce:

 • Agentní a dynamické modely v ekonomii
 • Vztah finančních trhů a reálné ekonomiky

In English:

 • Agent-based and Dynamic Models in Economics
 • Financial Market and the Real Economy

PhDr. Lenka Mynaříková, Ph.D.

V českém jazyce:

 • Psychologické aspekty řízení lidí se zaměřením na styly vedení 
 • Vztah osobnostních charakteristik a stylu vedení k efektivitě manažera
 • Sladění pracovního a osobního života žen na vedoucích/manažerských pozicích

In English:

 • Psychological aspects of people management with a focus on leadership styles 
 • The Relationship of personality characteristics and leadership style to managerial effectiveness
 • Work-life balance for women in leadership/managerial positions

doc. Dr. phil. Mgr. Lukáš Novotný, MA

V českém jazyce:

 • Revitalizace areálů po těžbě uhlí v ČR - hodnocení a perspektivy
 • Koncept shrinking cities v prostředí českých měst
 • Aplikace regionální politiky ve vybraném městě: vybrané projekty
 • Image vybraného města a její dopad na rozvoj města

In English:

 • The role of Euroregions in the regional development of the Czech Republic
 • Paradiplomacy in the European Union

doc. Ing. Vít Pošta, Ph.D.

V Českém jazyce: 

 • Determinanty vývoje akciového trhu
 • Odhad v čase proměnlivé míry systemického rizika dané skupiny akcií
 • Fundamentální analýza hodnoty firmy a externí prostředí
 • Vývoj inflace v posledních letech ve vybrané ekonomice nebo skupiny ekonomik
 • Fiskální udržitelnost dané ekonomiky nebo skupiny ekonomik a příležitosti či rizika z toho plynoucí z pohledu určitého odvětví nebo firmy
 • Dlouhodobý ekonomický vývoj ve vybrané skupině ekonomik nebo ekonomice

In English:

 • Determinants of stock market development
 • Estimation of the time-varying level of systemic risk of a given group of stocks
 • Fundamental analysis of the company's value and the external environment
 • Development of inflation in recent years in a selected economy or group of economies
 • Fiscal sustainability of a given economy or group of economies and the resulting opportunities or risks from the point of view of a certain industry or company
 • Long-term economic development in a selected group of economies or of a given economy

doc. Ing. Oto Potluka, Ph.D.

V českém jazyce:

 • Hodnocení dopadů politik a programů

In English: 

 • Impact evaluation of policies and programmes

Mgr. Elena Říhová, Ph.D.

V české jazyce:

 • Aplikace statistických metod v řízení podniku

PhDr. Nikolaj Savický, Ph.D.

V české jazyce:

 • Vývoj organizační struktury České televize v letech 1992 až 2022 v závislosti na proměnách technologií a legislativy a návrh její optimalizace s ohledem na předvídatelné změny mediálního prostředí

doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D.

V českém jazyce:

 • Stanovení hodnoty firmy nebo inovačního projektu
 • Postinvestiční audity
 • Hodnocení efektivnosti investice

Ing. Ivan Souček, Ph.D.

V českém jazyce:

 • Řízení inovací v chemickém průmyslu

In English:

 • Legislative aspects of waste processing In light of circular economy
 • Decarbonisation of chemical industry through electrification

Ing. Dana Strachotová, Ph.D.

V českém jazyce:

 • Optimalizace vybraného pracoviště
 • Využití Lean managementu v průmyslové praxi
 • Vybalancování výrobní linky
 • Projektové řízení v praxi

prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D.

V českém jazyce:

 • Účetní závěrka podle IFRS
 • Zdanění příjmů

In English:

 • Income Taxation
 • IFRS Financial Statements

Mgr. Martin Štefl, Ph.D.

V českém jazyce:

 • Vzdělávací projekt ve vybrané společnosti
 • Hodnocení a rozvoj interkulturních komunikativních kompetencí ve vybrané společnosti 
 • Hodnocení a rozvoj kritického myšlení ve vybrané společnosti

In English:

 • Educational Project in a Selected Company 
 • Assessing and/or Training Critical Thinking in a Selected Company
 • Assessing and/or Training Intercultural Communicative Competence in a Selected Company

Ing. Karel Šteker, Ph.D.

V českém jazyce:

 • Hodnocení efektivnosti investice
 • Implementace podnikového informačního systému ve vazbě na finanční řízení
 • Implementace vnitřního kontrolního systému podniku
 • Implementace vnitropodnikových účetních směrnic

Ing. arch. Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

V českém jazyce:

 • Dopady Průmyslu 4.0
 • Indikátory udržitelného rozvoje ve vybraném odvětví
 • Inovační procesy v průmyslovém designu

doc. Ing. Markéta Šumpíková, Ph.D.

V českém jazyce:

 • Organizace a kvalita kontraktů na lokálním trhu oprav obecních komunikací
 • Trh udržitelného stravování ve školách vybraného regionu
 • Organizace a kvalita kontraktů na lokálním trhu svozu komunálního odpadu

doc. Ing. Lenka Švecová, Ph.D.

V českém jazyce:

 • Projektové řízení
 • Implementace informačních systémů
 • Řízení produktových či procesních inovací
 • Strategický plán rozvoje firmy
 • Rizikový management

In English:

 • Project Management
 • Implementation of Information System
 • Product and Process Innovation Management
 • Strategic Business Development
 • Risk Management

PhDr. Tureckiová Michaela, CSc., MBA

V českém jazyce:

 • Efektivita systému vzdělávání a rozvoje zaměstnanců/manažerů
 • Aplikace vyváženého (versatilního) leadership v systému řízení a vedení týmu/organizace

prof. Ing. Emil Vacík, Ph.D.

V českém jazyce:

 • Strategický plán rozvoje firmy
 • Balanced Scorecard
 • Strategic Business Development

PhDr. Bc. Jan Vašek, Ph.D., MSc. et MSc.

V českém jazyce:

 • Řízení inovací v podniku
 • Řízení nákupu a dodavatelského řetezce
 • Strategické řízení a plánování

In English:

 • Procurement and Supply chain management
 • Strategic Management and Planning
 • Innovation Management in Companies

prof. Ing. Jaromír Veber, CSc.

V českém jazyce:

 • Diagnostika výkonnosti organizace – integrace ekonomických kritérií s kritérii udržitelnosti
 • Digitální transformace organizace
 • Soudobé megatrendy a jejich dopady do podnikové praxe
 • Environmentální management (management udržitelnosti)

doc. Ing. Jan Vlachý, Ph.D.

V českém jazyce:

 • Analýza nákladů životního cyklu produktu
 • Finanční analýza podnikatelského záměru za podmínek nejistoty
 • Analýza finančních rizik a návrh zajišťovací strategie

In English:

 • Product Life Cycle Cost Analysis
 • Business Case Assessment under Uncertainty
 • Financial Risk Analysis and Hedging Strategy

Ing. Mgr. Pavla Vozárová, Ph.D., M.A.

V českém jazyce:

 • Ekonometrické metody v analýze tržního prostředí
 • Analýza příležitostí v rámci veřejných zakázek
 • Analýza trhu práce v digitální společnosti

In English:

 • Econometric Methods in Business Environment Analysis
 • Analysis of Opportunities within Public Procurement
 • Analysis of Labor Market in Digital Society

doc. Ing. Dalibor Vytlačil, Ph.D.

V českém jazyce:

 • Studie proveditelnosti
 • Řízení projektů (např. Implementace, nové přístupy, řízení zdrojů)

In English:

 • Feasibility study  
 • Project management (e.g. implementation, new approaches, resource management)

RNDr. Ing. Jaromír Zahrádka, Ph.D.

V českém jazyce:

 • Technologický startup: Hodnocení komerčního potenciálu a ocenění pro vyjednávání s investory (zdravotnictví/Digital Health)

In English:

 • Deeptech startup: Market potential assesment and  valuation for negotiation with investors (Health/Digital Health)

 

Státní závěrečné zkoušky

Student odevzdává diplomovou práci dle instrukcí na intranetu (po přihlášení https://intranet.vscht.cz/student/zaverecne-prace/D) nejpozději 14 dní před státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomové práce. Student má možnost diplomovou práci zapsat i jako předmět AM501009 (Diploma Thesis); v takovém případě ji vypracuje i obhajuje anglicky, a jde o předmět absolvovaný v cizím jazyce.

Student se ke státní závěrečné zkoušce a obhajobě diplomové práce přihlašuje na studijním oddělení.

Státní závěrečná zkouška a obhajoba diplomové práce zpravidla probíhá v jednom dni před zkušební komisí formou odborné rozpravy k oblastem z každého ze zveřejněných okruhů na základě otázek kladených členy zkušební komise v souladu se Studijním a zkušebním řádem VŠCHT Praha, čl. 31 a 32.

Organizace je následující: Student krátce (přibližně 10 minut) prezentuje svou závěrečnou práci s pomocí připraveného materiálu (prezentace v Powerpointu nebo poster), poté odpovídá na otázky, položené členy komise, kde je třeba zohlednit i posudky k práci. Následuje zkoušení z odborné části dle okruhů ke Státní závěrečné zkoušce.

Aktualizováno: 5.4.2024 10:13, Autor: Magda Matušková

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Za informace odpovídá: Ústav ekonomiky a managementu
Technický správce: Výpočetní centrum

Copyright VŠCHT Praha
zobrazit plnou verzi